تایرسازان

جایگاه تایرسازان ایرانی از لحاظ میزان فروش تایر در دنیا

با افزایش استفاده مردم از تایرهای ایرانی، شاید برخی افراد بخواهند بدانند که تایرسازان ایرانی در سالهای اخیر، چقدر فروش داشتند؟!

ادامه مطلب