میشلن تایرهای زمستانی را برای پورشه کاین تولید می کند

میشلن

میشلن تایرهای زمستانی را برای پورشه کاین تولید می کند

میشلن تایرهای زمستانی را برای پورشه کاین تولید می کند.

به گزارش پارس تایر، مهندسان میشلن یک نسخه سفارشی از تایر خلبان Alpin 5 SUV را برای پورشه کایِن توسعه دادند. در هر پروژه نمونه اصلی، پورشه ابتدا طراحی مختصری را ارائه می دهد، و سپس میشلن تایر های نمونه اولیه را تولید می کند. این در داخل آزمایشگاه های میشلن در سطوح مرطوب، خشک و یخ زده آزمایش می شود. نتیجه نهایی یک تایر است که امیدوارم با آن انتظارات و فراتر رود.